4204 Quebec St., Vancouver, BC., V5V-3K9 Canada
Phone + Fax: (604) 879.1179
Web: http://tonghoithuduchaingoai.com
Email: tonghoithuduchaingoai@yahoo.com
Ban Chấp Hành
Nhiệm Khóa 2006 - 2008
Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực:
Alfa Phạm Bá Hoa
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát:
Alfa Ngô Tôn
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành:
Alfa Lê Khắc Hai
Điều Lệ
Nội Qui
Quan Điểm 
Binh Luận, Thời Sự Việt Nam
Biên Khảo 
Tài Liệu Tổng Hội
Tâm Sự Người Cư An Tư Nguy
Vườn Hoa Văn Nghệ
Tin Tức
Sinh Hoạt 
Nối Kết
Hậu Duệ Thủ Đức 
Bài nghiên cứu tham mưu về tình hình Việt Cộng-Trung Cộng: Phạm Bá Hoa.
CSVN canh giữ hòa bình thế giới!:Phạm Bá Hoa.
Chống cộng vì tương lai Việt Nam: Phạm Bá Hoa.
Hòa giải và hòa hợp: Phạm Bá Hoa.
V/v Đại Hội 7 Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại
Quá khứ và hận thù: Phạm Bá Hoa. 
Thông Báo: V/v Tổ chức Đại Hội 6 Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại tại Nam Cali, Hoa Kỳ.
Phân Ưu Cựu Đại Tá Trần Đức Minh: Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại.
Phân Ưu Cựu Đại Tá Hoàng Đạo Thế Kiệt: Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại.
Tổng Hội Thủ Ðức Hải Ngoại: Những nỗ lực âm thầm trong bóng đêm phân hóa...: Hải Triều.
Giờ Thứ 25: Phạm Bá Hoa.
Nhớ Ngày Quân Lực 19/6.: Phạm Bá Hoa.
Việt Nam lâm nguy! Nhận định của Tổng Hội cựu SVSQTB/TĐ Hải Ngoại: Phạm Bá Hoa.
Thông báo về việc yểm trợ Yukon. Lễ hội Whitehorse Festival và Canada Day July 1. 2009
Phân Ưu Niên trưởng Nguyễn Bá Cẩn: Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại.
Phân Ưu Cựu SVSQ/TB/TĐ Nguyễn Văn Tấn: Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại.
Quan niệm dân chủ hóa Việt Nam: Phạm Bá Hoa 
Tuyên Cáo của LLSQ Thủ Đức Bắc Cali. V/v CSVN cho TC khai thác quặng mỏ Bauxite. 
Tóm tắt một số tội ác của CSVN: Phạm Bá Hoa. 
Giới thiệu tổng quát thành phố Houston: Phạm Bá Hoa.