4204 Quebec St., Vancouver, BC., V5V-3K9 Canada
Phone + Fax: (604) 879.1179
Web: http://tonghoithuduchaingoai.com
Email: tonghoithuduchaingoai@yahoo.com


Ban Chấp Hành
Nhiệm Khóa 2006 - 2008
Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực:
Alfa Phạm Bá Hoa
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát:
Alfa Ngô Tôn
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành:
Alfa Lê Khắc Hai
Điều Lệ
Nội Qui
Quan Điểm
Binh Luận, Thời Sự Việt Nam
Biên Khảo
Tài Liệu Tổng Hội
Tâm Sự Người Cư An Tư Nguy
Vườn Hoa Văn Nghệ
Tin Tức
Sinh Hoạt
Nối Kết
Hậu Duệ Thủ Đức
Quan Điểm

Lá thư đầu nãm Mậu Tý của Tổng Hội Thủ Ðức Hải Ngoại.
Góp ý về trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa: THTDHN.
Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại và con đường chúng ta đi: Lê Khắc Hai 
Không chấp nhận cuộc trưng cầu ý kiến xét lại ngày 30/4/1975 bất cứ dưới tên gọi nào khác
Trao đổi quan điểm với ông Nguyễn H.: Phạm Bá Hoa
Phân tách quan điểm của ông Thứ Trưởng Ngoại Giao CSVN: Phạm Bá Hoa
Đầu trang