4204 Quebec St., Vancouver, BC., V5V-3K9 Canada
Phone + Fax: (604) 879.1179
Web: http://tonghoithuduchaingoai.com
Email: tonghoithuduchaingoai@yahoo.com


Ban Chấp Hành
Nhiệm Khóa 2006 - 2008
Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực:
Alfa Phạm Bá Hoa
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát:
Alfa Ngô Tôn
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành:
Alfa Lê Khắc Hai
Điều Lệ
Nội Qui
Quan Điểm
Binh Luận, Thời Sự Việt Nam
Biên Khảo
Tài Liệu Tổng Hội
Tâm Sự Người Cư An Tư Nguy
Vườn Hoa Văn Nghệ
Tin Tức
Sinh Hoạt
Nối Kết
Hậu Duệ Thủ Đức

Tài Liệu Tổng Hội

 
Giờ Thứ 25: Phạm Bá Hoa. 
Nhớ Ngày Quân Lực 19/6.: Phạm Bá Hoa
Tóm tắt một số tội ác của CSVN: Phạm Bá Hoa
Phổ biến quan niệm sách lược quốc gia thời hậu cộng sản (Nhật tu ngày 2 tháng 11 năm 2008): Phạm Bá Hoa
Quan niệm sách lược quốc gia thời hậu cộng sản - Phổ biến các kế hoạch khung (Nhật tu 2/11/2008): Phạm Bá Hoa
V/v giải quyết những vấn nạn của THTĐ trong Đại Hội 6 năm 2008 của THT Đức Hải Ngoại 
Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa: Phạm Bá Hoa
Quan niệm điều hành căn bản lễ phủ quốc kỳ: Phạm Bá Hoa
Kế Hoạch Trợ Giúp Đồng Môn Đồng Đội: Phạm Bá Hoa
Kế Hoạch Chống Nghị Quyết 36 của CSVN: Phạm Bá Hoa
Kế Hoạch Công Tác  nhiệm kỳ 2006-2008: Phạm Bá Hoa
Bảng tổng hợp  "Trận Chiến Dựng Lại Cờ Vàng": Phạm Bá Hoa 
Bảng tổng hợp  "Trận Chiến Nhân Quyền": Phạm Bá Hoa
Bản Quyết Nghị của Đại Hội Hội Đồng Đại Biểu Kỳ 5
Biên Bản Ðại Hội Hội Ðồng Ðại Biểu Kỳ 5: Phạm Bá Hoa - Phan Anh Dũng
Đầu trang