4204 Quebec St., Vancouver, BC., V5V-3K9 Canada
Phone + Fax: (604) 879.1179
Web: http://tonghoithuduchaingoai.com
Email: tonghoithuduchaingoai@yahoo.com


Ban Chấp Hành
Nhiệm Khóa 2006 - 2008
Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực:
Alfa Phạm Bá Hoa
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát:
Alfa Ngô Tôn
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành:
Alfa Lê Khắc Hai
Hậu Duệ Thủ Đức
Tin Tức

 
 

PHÂN ƯU

Được tin buồn:
 

CỰU SVSQ/TB/TĐ NGUYỄN VĂN TẤN

Hội Trưởng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Massachusetts.

Đã mãn phần lúc 12 giờ 20 trưa ngày Chủ Nhật 10 tháng 5 năm 2009
tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 67 tuổi.

Thành kính phân ưu cùng tang quyến và Hội Cựu SVSQ/TB/TĐ Massachusetts. 

Nguyện cầu hương linh đồng môn NGUYỄN VĂN TẤN thảnh thơi nơi cõi vĩnh hằng.
 

BCH/Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại
Cố Vấn: Alfa Trang Sỹ Tấn
Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực: Alfa Phạm Bá Hoa
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát: Alfa Ngô Tôn
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành: Alfa Lê Khắc Hai
Cùng toàn thể thành viên các Liên Hội, Hội, Chi Hội và Nhóm trực thuộc.