4204 Quebec St., Vancouver, BC., V5V-3K9 Canada
Phone + Fax: (604) 879.1179
Web: http://tonghoithuduchaingoai.com
Email: tonghoithuduchaingoai@yahoo.com


Ban Chấp Hành
Nhiệm Khóa 2006 - 2008
Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực:
Alfa Phạm Bá Hoa
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát:
Alfa Ngô Tôn
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành:
Alfa Lê Khắc Hai
Hậu Duệ Thủ Đức
Tin Tức

 
PHÂN ƯU

Được tin buồn:

Niên trưởng Nguyễn Bá Cẩn
Khóa 1 Thủ Đức.
Cựu Chủ Tịch Hạ Nghị Viện, Cựu Thủ Tướng Chính Phủ VNCH.

Đã mãn phần ngày 20 tháng 5 năm 2009 tại San Jose, California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 79 tuổi.

Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Niên trưởng Nguyễn Bá Cẩn thảnh thơi nơi cõi vĩnh hằng.
 

BCH/Tổng Hội Thủ Đức Hải Ngoại
Cố Vấn: Alfa Trang Sỹ Tấn
Chủ Tịch Ủy Ban Thường Trực: Alfa Phạm Bá Hoa
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát: Alfa Ngô Tôn
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành: Alfa Lê Khắc Hai
Cùng toàn thể thành viên các Liên Hội, Hội, Chi Hội và Nhóm trực thuộc.